40+

Số nhân viên

150+

SỐ đầu xe

800+

Số xe bán mỗi năm